REKISTERISELOSTE


TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 16.11.2016

1. Rekisterinpitäjä: Nastolan apteekki, Rakokiventie 19, 15550 Nastola, puh. 03-7621244, nastolan.apteekki@apteekit.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Eliise Laine-Partti (ks. yhteystiedot kohdasta 1.)

3. Rekisterin nimi: Avainasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Avainasiakasrekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa Nastolan apteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakaspalvelua.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten uutiskirjeen lähettämisen tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö:

Avainasiakasrekisteriin tallennetaan:
- Asiakkaan sukunimi ja etunimi
- Asiakkaan sosiaaliturvatunnus
- Asiakkaan yhteystiedot
- Asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja asiakasryhmät

Apteekki voi seurata asiakkaan kokonaislääkityksen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Asiakatietot ovat hyödynnettävissä Nastolan apteekissa. Allekirjoittamalla Avainasiakaslomakkeen asiakas hyväksyy antamiensa tietojen tallentamisen Nastolan apteekin Avainasiakasrekisteriin sekä muut Avainasiakaslomakkeessa esitetyt asiat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Avainasiakaslomake, asiakkaan antamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: tietoja ei luovuteta muiden yritysten käyttöön

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Henkilötietohin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot ovat salassapidettäviä.

10. Tarkastusoikeus:
Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot

(HeTiL 26§). Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä siten, että asiakas sopii apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin kanssa tarkastuksen suorittamisesta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI:

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan apteekkari Eliise Laine-Partille tai apteekkia hoitavalle proviisorille. Tarkastuksesta päättää apteekkari Eliise Laine-Partti tai apteekkia hoitava proviisori.

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa apteekkarin tai apteekkia hoitavan proviisorin määräämä apteekin henkilökuntaan kuuluva farmaseutti tai proviisori. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentut henkilötieto. Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan. Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus: apteekkari/apteekkia hoitava proviisori.

Korjauspyyntö osoitetaan apteekkari Eliise Laine-Partille tai apteekkia hoitavalle proviisorille.

Korjauksesta päättää apteekkari Eliise Laine-Partti tai apteekkia hoitava proviisori.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten.

     


 
Siirry sivun alkuun